Eldning skall följa Södertörns miljö & hälsoskyddsförbunds regler. Miljöbalken gäller.

Eldning generellt
https://www.smohf.se/amnesomraden/invanare/inomhusmiljo/eldning/

När får jag elda?
https://www.smohf.se/amnesomraden/invanare/inomhusmiljo/eldningsveckor/

Vad får jag elda?
https://www.smohf.se/faq/vad-far-jag-elda/

Information om eldning av avfall
https://www.smohf.se/wp-content/uploads/2017/05/AVF_info_eldning_av_avfall.pdf

Om jag blir störd av rök?

https://www.smohf.se/amnesomraden/klagomal/klagomal-eldning/