Bakgrundsinformation:

Sunds bebyggelse under de senaste århundradena var koncentrerad runt stamfastigheten Sunds Utgård. Under 1900-talet var gården främst sommarbostad för olika Stockholmsfamiljer.

Flygfoto SundKallviksudd600px DSC 0151Under 1940-talet köptes gården av familjen Hellström. I slutet av 50-talet köpte AB Skärgårdstomter den mark som avstyckats från Sunds utgård. Därefter började försäljningen av tomter på Sund. Tomterna hade del i badstrand, pumpar, vägar samt egen bryggplats. Efterfrågan var stor och de 90 tomterna var snart sålda. Till ön tog man sig med färja. Tunneln började används först 1964. I Muskö by kunde man då göra inköp i en välsorterad ICA-affär. Där fanns allt nybyggarna kunde önska sig, från byggmaterial, trädgårdsredskap till sill, korv och potatis.

SundsTomtägareförening bildades sommaren 1962. Det mest angelägna ärendet för styrelsen blev att få el till området. För att få el krävdes att 75 % av medlemmarna anslöt sig. Vissa medlemmar var mindre intresserade, det var dyrt att dra in el. 1964 hade till sist tillräckligt många medlemmar visat sig intresserade av en sådan modernisering. 1965 drogs så äntligen elen fram till Sund och alla osande fotogenelement kunde skrotas.

Ytterligare 60-talet tomter hade avstyckats. Dessa fick inte säljas pga att tillgången på bad och bryggor ansågs för liten. Av bonden på andra sidan Hammarviken inköptes därför Källviksudd som använts till betesmark. Skogen rensades och båtbrygga samt badanläggning anlades. 1965 kunde också dessa tomter säljas.

Tomtägarna på Sånö Småbruk, som saknade bad- och båtanläggningar, ansökte 1964 om att få gå med i Sunds Tomtägareförening. Deras ansökan accepterades och efter denna sammanslagning fick föreningen sitt nuvarande antal fastigheter dvs 166. Föreningen ägde däremot inte de nuvarande allmänningarna. Dessa överlät AB Skärgårdstomter genom gåvobrev dels 1967 dels 1971 efter att den driftiga föreningen avvärjt Stockholm Stads planer på att bl a

skapa radhusbebyggelse inom Sunds område. Allmänningarna omfattar 560 000 kvadratmeter.

 

Allmänningarna består av skog, ängsmark, vägar och stränder. Vid stränderna till Hammarviken har vi två båt- och badanläggningar. Den ena ligger vid Källviksudd. Där finns en marina med en båtbrygga, ett uthus, anlagda stränder och flytponton för bad. Här arrangeras varje år simskola mm för våra yngsta medlemmar. Längre in i Hammarviken finns likaså en badanläggning med bastu. Här finns också en större marina med två bryggor och ett uthus. Vid infarten till våra anläggningar finns låsta bommar. Nycklar till dessa liksom till uthuset fås efter kontakt med den ansvarige för nycklar (se menyn till vänster). Det är samma nyckel till våra allmänna utrymmen, vägbommar och bastu.

 

Sunds Tomtägareförening är en ideel förening. Vi förvaltar och underhåller själva våra marker och anläggningar. För detta syfte bidrar varje fastighet med två arbetsdagar. Vi har organiserat oss med sex arbetsledare, två arbetsledare deltar per arbetsdag.

Du har sex tillfällen att bidra med en arbetsinsats samt ev. extra utlysta tillfällen för arbete med våra bryggo etc. I årsmötesprotokollet framgår de ordinarie arbetsdagar för den kommande säsongen. På årsmötet fattar vi också beslut om den framtida förvaltningen mm. I bilaga till årsmötesprotokoll framgår vilka som valts till olika förtroendeposter.

 

Vi önskar att Du skall trivas gott med gemenskapen i Sunds Tomtägareförening. Ta gärna kontakt med någon i styrelsen när Du har förslag på förändringar och utveckling av vår verksamhet. Vi hoppas också att Du har lust och möjlighet att medverka vid årsmöten och andra föreningssammanträden.

 

Styrelsen för Sunds Tomtägareförening